Blender - tutoriály

20.06.2017 22:29

Jednoduchá váza: www.youtube.com/watch?v=CE8bka2CtOc

Vyfarbenie vázy: www.youtube.com/watch?v=71PsaZRE5sk

Včela: www.abicko.cz/clanek/video/15905/blender-3-modelovani-skoro-z-niceho.html